Linsens Integritetspolicy

Inledning

Denna integritetspolicy syftar till att ge information om hur Linsen Oftalmica AB (”Linsen”) hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Patientdatalagen och dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som svensk lag. Vi som vårdgivare tillämpar dataskyddsförordningen och kan endast tillämpa den kompletterande dataskyddslagen och patientdatalagen om de är förenliga med dataskyddsförordningen.

Personuppgifter som behandlas

Legitimerade optiker är enligt Patientdatalagen skyldiga att föra journal och spara alla synundersökningar i 10 år. Utöver detta lagrar vi information om köp både i butik och på vår webbsida linsen.se.

Följande uppgifter behandlas:

 • namn
 • personnummer
 • undersökningsresultat
 • kontaktuppgifter (adresser, e-postadress och telefonnummer)
 • IP-adresser
 • köphistorik

Hur används dina personuppgifter?

Kund- och patientadministration

Dina personuppgifter och journal används för att kunna ge dig personlig och kvalitativ service baserat på dina tidigare besök och uppgifter. Detta för att säkerställa att vi kan ge dig bästa möjliga behandling och remiss. Detta i enlighet med Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter

Dina kontaktuppgifter använder vi för att

 • komma i kontakt med dig angående din journal
 • skicka återkallelser
 • informera när dina beställningar har kommit
 • posta beställningar
 • skicka information om uppdateringar av vår integritetspolicy samt köp- och användarvillkor per e-post

Nyhetsbrev

Linsens nyhetsbrev är en frivillig tjänst som vi erbjuder för att informera om erbjudanden, nyheter och händelser. Det går närsomhelst att avregistrera sig från utskicken. I tjänsten lagrar vi ditt namn, emailadress, vilka nyhetsbrev som du öppnat, klick, samt lagda order. Detta för att kunna segmentera och anpassa erbjudanden och innehåll.

Hemsidan linsen.se och cookie-policy

På vår hemsida erbjuder vi köp och möjlighet att skapa en inloggningsprofil för att kunna se tidigare lagda ordrar och förenkla inmatningen vid köptillfället. Lösenordet lagras inte i klartext och är inte åtkomligt för Linsens personal.

Internet är inte helt säkert så se till att aldrig dela lösenord med någon. För bästa möjliga säkerhet se till att använda https-protokollet, dvs https://www.linsen.se. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar datasäkerhet och cookies:

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?

Linsen delar inte personuppgifter med tredje part, med dessa undantag

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om Linsen är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Linsen. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Linsen behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Linsen i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Linsen överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Linsen korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Linsen raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 • Rätt att göra invändningar mot Linsens behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Linsens behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Linsen behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Linsen utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Linsens behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Linsen möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende Linsens behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Linsen på info@linsen.se eller tel 08-611 78 01.

Uppdateringar av integritetspolicyn

Linsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via mejl.